Vacature, adjunct-directeur (m/v)!!!

Het Platform voor de Samenlevingsdienst werft aan Uitvoerend adjunct-directeur (m/v) Voltijds; contract van onbepaalde duur. Deadline : 28/06/2018. 

Context

Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw / Plateforme pour le Service Citoyen asbl (www.samenlevingsdienst.be) verenigt een reeks organisaties die ijveren voor de invoering van een Samenlevingsdienst voor jongeren tussen 18 en 25 jaar. Wij streven naar de uitwerking van een wet die de Samenlevingsdienst in België omkadert en naar de nodige financieringen om dit programma uit te voeren. Naar het voorbeeld van gelijkaardige programma’s in heel wat andere landen willen we jongeren met uiteenlopende achtergronden de mogelijkheid bieden om zich gedurende 6 tot 12 maanden in te zetten voor de gemeenschap en hen tegelijk vormingen aanreiken die hun persoonlijke ontwikkeling ten goede komen. Het Platform ontvouwt zijn activiteiten rond 4 krachtlijnen: praktische uitvoering van Samenlevingsdiensten in heel België; politiek lobbywerk; mobilisering van het maatschappelijke middenveld (campagnes, communicatie…); onderzoek rond de Samenlevingsdienst.

Het Platform voor de Samenlevingsdienst / Plateforme pour le Service Citoyen bestaat intussen 10 jaar en telt vandaag 19 vaste medewerkers.

Functie

Uitvoerend adjunct-directeur

Opdracht

De hoofdopdracht van de uitvoerend adjunct-directeur bestaat erin de door de algemene directie en de raad van bestuur vastgelegde strategieën en oriëntaties uit te voeren overeenkomstig het sociaal oogmerk van de vereniging.

Onder verantwoordelijkheid van en in nauwe samenwerking met de algemeen directeur omvat deze opdracht hoofdzakelijk het uitvoerend beheer van projecten en van (menselijke, administratieve en financiële) middelen. Dit betekent concreet:

-       Je zorgt ervoor dat een harmonieus werkkader en een vertrouwenssfeer binnen de organisatie in stand worden gehouden;

-       Je waakt over de kwaliteit en coherentie van de uitgevoerde projecten conform de strategische opties van de instanties met beslissingsbevoegdheid;

-       Je ziet erop toe dat de door de subsidiërende overheid vastgelegde vereisten nageleefd worden;

-       Je fungeert als interface tussen het team en de instanties die de beslissingen nemen;

-       Je beheert en controleert de goede uitvoering van de concrete projecten die door de regionale coördinatoren en hun teams worden uitgewerkt;

-       Je omkadert de project- en afdelingsverantwoordelijken (opvolging, controle en evaluatie);

-       Je ziet erop toe dat de waarden en het imago van de organisatie via de werkzaamheden van de teams nageleefd worden;

-       Je ondersteunt transversale initiatieven en waakt over de coherentie van het project tussen de drie regionale coördinatoren binnen de organisatie;

-       …

Belangrijkste taken

Uitvoerend projectbeheer

-       Je stelt voor elke projectverantwoordelijke jaarlijkse actieplannen op conform de door de algemene directie bepaalde strategische oriëntaties;

-       Je volgt de projectuitvoering op, je controleert en evalueert of de vastgelegde doelstellingen gehaald werden;

-       Je plant en voert functioneringsgesprekken met de regionale coördinatoren, project- en afdelingsverantwoordelijken;

-       Je ziet toe op de indiening van de dossiers voor structurele subsidies, op de termijnen voor verantwoording en op de reporting;

-       …

Coördinatie

-       Je organiseert het werk van de teams: je legt de doelstellingen vast, je verdeelt en plant de taken en je controleert of ze uitgevoerd werden;

-       Je bereidt het Directiecomité (DC) en het Pedagogisch en Operationeel Comité (POC) voor;

-       Je coördineert de teamdagen (intergewestelijke vergaderingen, strategische denkdagen, “buitendagen”…);

-       Je coördineert evenementen in nauwe samenwerking met de communicatieverantwoordelijke;

Human-resourcebeheer

-       Je stemt de functieprofielen voor elke medewerker af;

-       Je onderscheidt de behoeften van het personeel en optimaliseert de kwaliteit en efficiëntie van de werknemers;

-       Je ziet toe op de opleiding van de werknemers: je waakt over de continue vorming van de werknemers, je stelt opleidingsplannen op en keurt vragen naar opleiding goed;

-       Je evalueert de regionale coördinatoren, de project- en afdelingsverantwoordelijken (communicatie, administratie, Europese ontwikkeling…) in nauwe samenwerking met de algemene directie;

-       Je ziet toe op de toepassing van het arbeidsreglement en de procedures;

-       Je stelt nota’s voor intern gebruik op;

-       Je staat in voor de toewijzing en opvolging van stagiairs;

-       …

Administratief en financieel beheer

-       Je staat in voor de opvolging en controle van het beheer van subsidiedossiers;

-       Je ziet toe op het logistieke beheer van het vastgoed;

-       Je staat in voor de opvolging en controle van het financiële beheer van de organisatie (geldelijke middelen, analytische boekhouding, regionale budgetten, voorbereiding van balansen en budgetten…);

-       Je ziet toe op het administratieve beheer van de organisatie (payroll, verzekeringen, leveranciers…);

-       Je ziet toe op de organisatie van de jaarlijkse algemene vergadering en op de opstelling van het activiteitenverslag;

-       …

Profiel

·                    Je hebt een universitair diploma, bij voorkeur in bedrijfsmanagement;

·                    Je hebt minstens 5 jaar relevante ervaring in het coördineren of leiden van teams;

·                    Je hebt kennis van administratief en financieel beheer;

·                    Je hebt ervaring in human-resourcebeheer;

·                    Je hebt een uitvoerend profiel (beheer en uitvoering van activiteiten);

·                    Je bent tweetalig Nederlands/Frans;

·                    Je hebt een goede kennis van het Engels;

·                    Je kan goed omgaan met mensen;

·                    Je beschikt over zeer goede communicatieve vaardigheden;

·                    Je beschikt over goede redactionele vaardigheden (in het Nederlands en het Frans);

·                    Je beheerst de softwarepakketten goed;

·                    Je bent proactief, zelfstandig en geeft blijk van zin voor initiatief;

·                    Je bent georganiseerd, gestructureerd en betrouwbaar in een soepele, dynamische werkomgeving;

·                    Je bent in staat om je in drukke werkperiodes extra in te zetten en je aan een stevig werkritme           aan te passen (stressbestendig);

·                    Je staat achter de waarden van de organisatie en hebt een actieve belangstelling voor het      project van de Samenlevingsdienst;

·                    Je hebt respect voor de deontologie en het beroepsgeheim.

Werkplaats en -regeling

-          Voltijds, contract van onbepaalde duur (pc 329.02)

-          Aanwerving op 1 september 2018

-          Kantoor gelegen in Brussel (Hamerstraat 21 – nabij metro Kunst-Wet);

>> Stuur je cv met motivatiebrief per e-mail naar de directie van het Platform voor de Samenlevingsdienst (francois.ronveaux@samenlevingsdienst.be) tegen uiterlijk 28 juni 2018.

>> Alleen weerhouden kandidaten worden ingelicht over de data van de selectieproeven.