Een nieuw Europees initiatief: Solidarity Corps

In september van dit jaar kondigde de Europese Unie de oprichting aan van een grootschalig vrijwilligersprogramma voor Europese jongeren onder 30 jaar. Via het "European Solidarity Corps" kunnen jongeren zich vrijwillig inzetten voor een Europese samenleving waar solidariteit, integratie en gelijkheid vooropstaan.

Wat omvat het EU-programma "Solidarity Corps"?

In september van dit jaar kondigde de Europese Unie de oprichting aan van een grootschalig vrijwilligersprogramma voor Europese jongeren onder 30 jaar. Via het "European Solidarity Corps" kunnen jongeren zich vrijwillig inzetten voor een Europese samenleving waar solidariteit, integratie en gelijkheid vooropstaan. Eén van de doelstellingen van dit programma houdt ook in dat het aangewend kan worden in crisissituaties. Zo zullen jonge vrijwilligers uit alle EU-landen bijvoorbeeld ingezet kunnen worden om hulp te bieden aan slachtoffers van aardbevingen in Italië of om bijstand te leveren in het kader van de vluchtelingencrisis. De hoop is dat er tegen 2020 maar liefst 100.000 Europese jongeren aan dit nieuwe initiatief hebben deelgenomen. Klik hier voor meer info over dit gloednieuwe programma...

Wanneer en hoe zal dit programma in Europa worden ingevoerd?

Momenteel stelt de Europese Commissie gewoon dat het "European Solidarity Corps" zo snel mogelijk operationeel moet zijn. Voor de praktische uitvoering van het Corps zal voortgebouwd worden op de reeds bestaande basis van de verschillende programma’s voor jeugdvrijwilligerswerk en professioneel engagement. Jongeren zullen dus via tal van organisaties hun dienst in het Corps kunnen verrichten. Voor het welslagen van dit nieuwe programma zal de samenwerking met EU-lidstaten, plaatselijke overheden, ngo’s en privébedrijven van het allergrootste belang zijn. Zeker in het begin zal de financiering van dit programma gehaald worden bij reeds bestaande programma’s zoals Erasmus+, het EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie, het Europa voor de Burger-programma en nog vele andere.

Wat hebben het EU Solidarity Corps en het Platform met elkaar gemeen?

Hoewel het "European Solidarity Corps" als dusdanig niet beschouwd kan worden als burger- of samenlevingsdienst, hebben beide programma’s toch heel wat doelstellingen en andere facetten gemeen. Eerst en vooral zorgt dit programma er dankzij de mobiliteit en de mix tussen jongeren voor dat er een Europees gevoel ontstaat en dat de waarden van de EU gedeeld worden, binnen een globaal streven naar meer solidariteit in de samenleving. Verder kunnen de deelnemers, net als bij de Samenlevingsdienst, onschatbare ervaring opdoen en vaardigheden ontwikkelen die hen in alle aspecten van hun toekomstige leven van pas zullen komen.

Etienne Arnoux.