Verplicht of vrijwillig?

In dit artikel verduidelijkt François Ronveaux, directeur van het Platform, het standpunt van de organisatie over deze vraag die bij debatten over de Samenlevingsdienst steeds weer opduikt.

Op de vraag "een verplichte of vrijwillige Samenlevingsdienst?" willen wij geen antwoord geven… en dat voor de komende 10 jaar! Uit 5 jaar intensieve toepassing van de Samenlevingsdienst op het terrein hebben wij immers geleerd dat één van de sleutelfactoren voor de succesvolle uitvoering van dit programma lag in de kwaliteit en de verscheidenheid van de aangeboden projecten. Er is altijd wat tijd nodig om deze uit te bouwen, binnen een vertrouwensrelatie met de partnerorganisatie en in overleg met een team dat heel uiteenlopende edities voor jongeren omkadert. Dat is de enige manier om een zinvol programma aan te bieden en tegelijk twee struikelblokken te vermijden die bij dit soort maatregelen geregeld voorkomen: concurrentie met normale tewerkstelling en elitarisme. Beiden kunnen gemakkelijk vermeden worden als men maar de tijd neemt om kwaliteitsvolle projecten én gevarieerde edities voor jongeren uit te werken.

Maar als de Samenlevingsdienst morgen verplicht wordt, moeten we van de ene dag op de andere een samenwerking opzetten met 125.000 ontvangstorganisaties, moeten we 125.000 valabele projecten uitwerken, moeten we 125.000 jongeren ondersteunen… En minstens 625 miljoen euro bijeenkrijgen! Dat is op korte termijn totaal onrealistisch. Volgens ons moet een nationaal programma voor samenlevingsdienst dus op vrijwillige basis beginnen en geleidelijk aan opgevoerd worden. We pleiten in dat geval voor een groei van 1% per jaar gedurende 10 jaar. Dat zou neerkomen op 1.250 jongeren het eerste jaar en 12.500 het tiende jaar. Na een decennium van progressieve verankering moeten het programma en zijn impact op de jongeren kwantitatief en kwalitatief geëvalueerd worden. En pas op dat ogenblik krijgt de vraag "verplicht of vrijwillig" zin en kan ze effectief gesteld worden, want pas dan kunnen de burgers en de politiek er met kennis van zaken op antwoorden.

François Ronveaux, 
Directeur